Masz pytania? Skontaktuj się z nami +48 792 555 086 lub sklep@swiadectwaonline.pl

Kiedy świadectwo charakterystyki nie jest wymagane? 

W dzisiejszych czasach, gdy efektywność energetyczna staje się coraz ważniejsza zarówno dla ochrony środowiska, jak i dla ekonomii gospodarstw domowych, świadectwa energetyczne nieruchomości zyskują na znaczeniu. W Polsce regulacje prawne dotyczące świadectw energetycznych mają na celu zapewnienie przejrzystości i efektywności energetycznej w sektorze nieruchomości. Jednakże nie wszystkie budynki podlegają obowiązkowi posiadania takiego dokumentu.

W tym artykule, bazując na aktualnych przepisach prawnych, przyjrzymy się bliżej, jakie budynki i w jakich okolicznościach są zwolnione z tego obowiązku. Zrozumienie, kiedy świadectwo energetyczne jest wymagane, a kiedy można z jego sporządzenia zrezygnować, jest kluczowe zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla profesjonalistów branży nieruchomości. Przybliżymy również konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania tych przepisów, oraz podpowiemy, jak właściwie zarządzać tym aspektem transakcji nieruchomości.

Podstawy prawne świadectwa energetycznego

Świadectwo charakterystyki energetycznej, znane również jako certyfikat energetyczny, jest dokumentem wymaganym przez polskie prawo dla określonych rodzajów nieruchomości. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z implementacji Dyrektywy 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywa ta ma na celu promowanie poprawy efektywności energetycznej budynków w Unii Europejskiej, co jest kluczowym elementem strategii UE dla zrównoważonego, konkurencyjnego i bezpiecznego systemu energetycznego. Zgodnie z tą Dyrektywą świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera informacje na temat min. całkowitego zapotrzebowania energetycznego budynku, a także rekomendacje dotyczące możliwych ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej. Jest to narzędzie mające na celu zwiększenie świadomości energetycznej oraz promowanie działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Warto zaznaczyć, że ustawa określa również wyjątki od tego obowiązku, które będziemy omawiać w dalszej części artykułu. Zrozumienie, kiedy świadectwo energetyczne jest wymagane, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności z prawem i uniknięcia potencjalnych problemów prawnych.

Kiedy świadectwo charakterystyki nie jest wymagane? 

Istnieją określone kategorie budynków w Polsce, które są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Te wyjątki są zdefiniowane zarówno przez ustawę krajową, jak i Dyrektywę UE dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków. Oto niektóre z nich:

 1. Budynki sakralne i inne miejsca kultu religijnego: Ze względu na ich specyficzne przeznaczenie i często historyczny charakter, budynki te są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego.
 2. Domki letniskowe i obiekty podobne: Budynki, które są przeznaczone do użytkowania przez okres nie dłuższy niż cztery miesiące w roku są również zwolnione z tego wymogu.
 3. Budynki wolnostojące do 50 m2: Małe budynki o użytkowej powierzchni poniżej określonego progu (zazwyczaj 50 m²) są wyłączone z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego.
 4. Niskoemisyjne budynki przemysłowe, warsztatowe i rolnicze: Budynki te, ze względu na swoje specyficzne zastosowanie i często niskie zapotrzebowanie na ogrzewanie lub chłodzenie, również mogą być zwolnione. Warunkiem koniecznym jest, aby tego rodzaju budynek nie był wyposażony w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego. 
 5. Budynki chronione jako zabytki: Jeśli budynek jest zaliczany do obiektów chronionych ze względu na swoją wartość architektoniczną lub historyczną, może być on zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego.
Kiedy świadectwo charakterystyki nie jest wymagane

Zrozumienie tych wyjątków jest ważne dla właścicieli budynków i inwestorów, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia administracyjnego i finansowego. Jednakże, nawet w przypadku zwolnienia, warto rozważyć możliwość uzyskania świadectwa energetycznego jako narzędzia do oceny i poprawy efektywności energetycznej nieruchomości.

Konsekwencje braku świadectwa energetycznego tam, gdzie jest wymagane

Brak świadectwa charakterystyki energetycznej w sytuacjach, gdy jest ono wymagane, może prowadzić do różnych konsekwencji, zarówno dla sprzedających, jak i wynajmujących nieruchomości:

 1. Problemy prawne przy transakcjach: Brak świadectwa energetycznego może być powodem do wstrzymania lub unieważnienia transakcji nieruchomości. Notariusze mogą odmówić przeprowadzenia aktu notarialnego bez tego dokumentu.
 2. Kary finansowe: Zgodnie z polskim prawem nieprzedłożenie wymaganego świadectwa energetycznego może skutkować nałożeniem kar finansowych na właściciela nieruchomości.
 3. Wpływ na wartość rynkową: Brak świadectwa energetycznego może również negatywnie wpłynąć na postrzeganą wartość nieruchomości, ponieważ potencjalni nabywcy lub najemcy nie będą mieli pełnych informacji na temat efektywności energetycznej budynku.
 4. Utrata zaufania: Brak świadectwa może być postrzegany jako brak przejrzystości i profesjonalizmu, co może wpłynąć na zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Z tego powodu, ważne jest, aby właściciele nieruchomości świadomie podchodzili do obowiązku posiadania świadectwa energetycznego i zapewniali jego obecność w odpowiednich sytuacjach.

Więcej o karach za brak świadectwa przeczytasz w artykule “Kary za brak świadectwa energetycznego“.

Porady dla właścicieli nieruchomości

Dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą zapewnić zgodność z prawem i uniknąć potencjalnych problemów związanych ze świadectwem energetycznym mamy kilka kluczowych wskazówek:

 1. Zrozumienie wymogów: Upewnij się, że rozumiesz, kiedy świadectwo energetyczne jest wymagane dla Twojej nieruchomości. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z ekspertem w tej dziedzinie.
 2. Zamówienie świadectwa w odpowiednim czasie: Jeśli Twoja nieruchomość wymaga świadectwa energetycznego, zleć jego wykonanie z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną transakcją, aby uniknąć opóźnień.
 3. Wybór uprawnionego audytora: Świadectwa energetyczne powinny być sporządzane tylko przez kwalifikowanych i uprawnionych specjalistów. Upewnij się, że osoba, która sporządza dokument, jest wpisana do centralnego rejestru osób uprawnionych.
 4. Aktualizacja świadectwa w przypadku zmian w nieruchomości: Jeśli w Twojej nieruchomości przeprowadzono znaczące zmiany, które mogą wpłynąć na jej efektywność energetyczną, rozważ aktualizację świadectwa.
 5. Przechowywanie dokumentu: Przechowuj świadectwo energetyczne w bezpiecznym miejscu i miej je pod ręką w razie potrzeby przedstawienia go notariuszowi lub potencjalnym kupującym/najemcom.

Stosując się do tych wskazówek, właściciele nieruchomości mogą uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zapewnić płynny przebieg transakcji.

Sprawdź naszą ofertę:

  Masz pytanie? Skontaktuj się!
  +48 792 555 086 sklep@swiadectwaonline.pl