Masz pytania? Skontaktuj się z nami +48 792 555 086 lub sklep@swiadectwaonline.pl

Świadectwo energetyczne 2023 – co się zmieni od 28 kwietnia 2023 r.?

Świadectwo energetyczne 2023 – zmiany w prawie

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, sprawdź, czy musisz wyrobić świadectwo energetyczne. 2023 rok przynosi sporo zmian w tym zakresie. 28 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 (Dz.U. 2022 poz. 2206). Nowe prawo budowlane wprowadza obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków (domów, domów w zabudowie szeregowej, mieszkań), dla sprzedających lub wynajmujących nieruchomość.

Oprócz tego świadectwo energetyczne powinno być dołączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich nowo powstałych budynków i mieszkań.

Sprawdź, ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej.

Kto miał obowiązek sporządzenia certyfikatu energetycznego przed 28 kwietnia 2023 r.?

Do tej pory istniał obowiązek sporządzenia certyfikatu energetycznego dla budynków wybudowanych i oddanych do sprzedaży po 2009 roku. Ale sporządzenie tego dokumentu konieczne było jedynie wtedy, gdy właściciel wynajmował lub sprzedawał taki dom albo mieszkanie. 28 kwietnia 2023 obowiązek ten obejmie również wcześniej powstałe domy, mieszkania i budynki wielorodzinne. Po zmianach bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sprzedasz, ani nie wynajmiesz domu lub mieszkania.

Kto ma obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w 2023 r.?

Obowiązek sporządzenia certyfikatu energetycznego nałożony jest na:

  • właściciela lub zarządcę budynku (w przypadku sprzedaży nieruchomości lub najmu),
  • osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa).

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy przekazać najemcy lub nabywcy. Nie mogą oni zrzec się prawa do otrzymania tego dokumentu.

W przypadku gdy sprzedaż/wynajem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. W przypadku sprzedaży lub najmu części nieruchomości (lokalu), konieczne jest sporządzenie certyfikatu energetycznego dla danej części budynku.

Przeczytaj także artykuł: Świadectwo charakterystyki energetycznej 2023 – kto je musi mieć?

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne po nowelizacji?

Po nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej certyfikat energetyczny jest ważny przez 10 lat od jego sporządzenia. Jeżeli jednak w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub część budynku (np. poprzez wymianę okiem lub docieplenie budynku), wtedy świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność przed upływem tego terminu.

Certyfikaty energetyczne przekazane przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Informacja o efektywności energetycznej w ogłoszeniu o sprzedaży budynku

Nowelizacja prawa wchodząca w życie 28 kwietnia 2023 r. wprowadza również obowiązek uwzględnienia informacji o efektywności energetycznej w ogłoszeniu o sprzedaży nieruchomości, dla której został sporządzony certyfikat energetyczny.

Jeżeli jesteś sprzedawcą budynku, musisz umieścić w ogłoszeniu etykietę energetyczną, która określa klasę energetyczną budynku na podstawie jego charakterystyki energetycznej. Informacja ta ma pomóc potencjalnym nabywcom w ocenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.

Świadectwo energetyczne – w jakiej formie?

W wyniku nowelizacji przepisów (od 28 kwietnia 2023 r.), świadectwo będzie można otrzymać w formie:

  • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej lub
  • elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Do tej pory, świadectwo energetyczne musiało być sporządzone w formie papierowej.

Świadectwa energetycznie – obowiązkowe kontrole i kary

Nowe przepisy wprowadzają również  szczegółowe kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji, a także zgodności danych zawartych w świadectwie ze stanem faktycznym, także tych o mocy ponad 70 kW.

Właściciel lub zarządca budynku musi regularnie poddawać systemy ogrzewania oraz klimatyzacji okresowej kontroli podczas użytkowania budynku. Kontrola obejmuje sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, włącznie z efektywnością energetyczną źródeł ciepła oraz dostosowaniem ich mocy do potrzeb użytkowych. Częstotliwość kontroli zależy od nominalnej mocy cieplnej kotła lub źródła ciepła i wynosi:

  • co najmniej raz na 5 lat dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
  • co najmniej raz na 3 lata dla źródeł ciepła niewymienionych w punktach 1-3, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW.

Raz na 5 lat należy poddać ocenie efektywności energetycznej:

  • dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,
  • połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

W regulacjach przewidziane są sankcje dla zarówno audytorów energetycznych, jak i właścicieli nieruchomości. Osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej podlegają odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Właścicielom nieruchomości, którzy nie dołączą wymaganego dokumentu (np. w przypadku sprzedaży lub wynajmu), grozi kara grzywny. Górna granica kary nie jest określona w ustawie.

Zobacz, kto może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwo energetyczne – jak uzyskać?

Świadectwo energetyczne mieszkania lub domu możesz zamówić przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu czy wzywania na miejsce fachowca. Jedyne, czego będziesz potrzebować, to dane dotyczące parametrów mieszkania oraz zużycia energii w mieszkaniu. Możesz to zrobić wypełniając nasz formularz!

Masz pytanie? Skontaktuj się!
+48 792 555 086 sklep@swiadectwaonline.pl