Masz pytania? Skontaktuj się z nami +48 792 555 086 lub sklep@swiadectwaonline.pl

Świadectwo charakterystyki energetycznej 2023 – kto je musi mieć?

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który informuje o ilości energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Zawiera informacje o energii zużywanej na ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie oraz oświetlenie w przypadku budynków niemieszkalnych. Inne, potoczne nazwy dokumentu, z jakimi możesz się spotkać to: certyfikat energetyczny domu, świadectwo energetyczne, paszport energetyczny

Obowiązek posiadania takiego świadectwa wynika z prawa europejskiego i ma na celu promowanie budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie, właściciel, najemca lub użytkownik budynku mogą określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię oraz koszt utrzymania związany z zużyciem energii

Certyfikat energetyczny jest ważny 10 lat, chyba że w tym czasie przeprowadzano modernizację budynku, w wyniku której doszło do zmiany charakterystyki energetycznej budynku lub część budynku.

Zasady sporządzania i przekazywania takich świadectw zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz w Prawie budowlanym. 7 października 2022 roku prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o charakterystyce energetycznej budynków oraz prawie budowlanym. W związku z tym wprowadzone zostają nowe warunki wydawania świadectw energetycznych.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne budynku?

To, kto musi mieć świadectwo energetyczne budynku, określa ustawa w art. 3 ust. 1 i 2. W myśl tego przepisu o sporządzenie świadectwa występuje:

 • właściciel budynku lub jego części, lub 
 • zarządca budynku lub jego części, lub
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 

jeśli:

 • zbywa budynek lub jego część, 
 • zbywa spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
 • wynajmuje budynek lub jego część

Warto zaznaczyć, że fakt przekazania świadectwa energetycznego domu zostaje odnotowany w akcie notarialnym przy sprzedaży domu. Za brak dochowania tego obowiązku grozi kara finansowa. 

Kiedy nie trzeba wyrabiać świadectwa energetycznego?

Ust. 4 niniejszego artykułu wymienia wyjątki od tej ogólnej zasady, a mianowicie:

„Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą budynku: 

 1. podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
 2. używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej; 
 3. przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego; 
 4. mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; 
 5. wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 ; 
 6. gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 ∙rok)”.

Warto zaznaczyć, że do wejścia w życie nowelizacji świadectwo energetyczne było wymagane jedynie dla budynków wybudowanych po 2009 roku. Po 28 kwietnia 2023 roku obowiązkiem tym zostały objęte wszystkie budynki. Jeżeli jednak wykorzystujesz budynek na własny użytek (nie zamierzasz go sprzedawać lub wynajmować) nie musisz sporządzać świadectwa. 

Co więcej, od dnia 28 kwietnia 2023 roku inwestor będzie zobowiązany do załączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Jednakże, domy o powierzchni do 70 m2 przeznaczone do własnych celów mieszkaniowych są wyłączone z tego obowiązku.

Kto sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne domu wystawić może osoba do tego uprawniona i wpisana do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków, który sporządza minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania. 

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków w art. 17 pkt 3 i 4 . określają, że świadectwo wystawia osoba, która:

„3) ukończyła: 

a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo 

b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub 

4) posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane”.

Dodatkowo osoba taka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnej i „nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe” (art. 17 pkt 1 i 2 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków). 

Certyfikat energetyczny wystawia uprawniony do tego audytor na podstawie dokonanych przez siebie obliczeń na zapotrzebowanie w energię elektryczną danego budynku czy wyodrębnionego lokalu. Metodologia obliczeń określana jest przez ministra ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Uwzględniać powinna „parametry techniczne konstrukcji i instalacji budynku oraz parametry techniczne źródła ciepła zasilającego budynek lub część budynku”.

Sprawdź, kto może wystawić świadectwo energetyczne.

Jak wygląda certyfikat energetyczny?

Świadectwo energetyczne domu lub budynku użyteczności publicznej może być sporządzone w formie:

 • papierowej, opatrzone numerem nadanym w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków i podpisem osobistym audytora, 
 • elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej. 

Każde świadectwo musi zostać zgłoszone do Centralnego Rejestru Świadectw Charakterystyki Energetycznej

Jakie zmiany w świadectwach energetycznych weszły w życie od kwietnia 2023 roku?

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim tego, kto i w jakim czasie powinien wyrobić certyfikat energetyczny. Za niedopełnienie obowiązku grożą kary.

Najważniejsze zmiany dotyczące świadectw energetycznych domu, które weszły w życie 28 kwietnia 2023 roku to:

 • obowiązek posiadania aktualnego świadectwa energetycznego rozszerza się na budynki wybudowane przed 2009 rokiem, 
 • świadectwo energetyczne budynku będzie niezbędne do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku, 
 • wprowadzenie świadectw energetycznych w formie elektronicznej.

Więcej o zmianach w prawie przeczytasz w artykule: Świadectwo energetyczne 2023 – co się zmieni od 28 kwietnia 2023 roku.

Nowelizacja wprowadza także sporo zmian związanych z kontrolą systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach. 

Ile kosztuje świadectwo energetyczne budynku?

Ile trzeba zapłacić za świadectwo energetyczne? Cena zależy m.in. od powierzchni budynku, lokalizacji i poziomu skomplikowania projektu budowlanego. Koszt świadectwa energetycznego może wahać się do 250 zł do nawet 1000 zł

Przeczytaj, ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej.

Jakie kary grożą za brak świadectwa energetycznego?

Kary grzywny grozi właścicielowi lub zarządcy budynku, który nie przekazuje świadectwa energetycznego nabywcy lub najemcy budynku. Grzywną ukarani zostaną również audytorzy, którzy wystawiają świadectwa niezgodne z przepisami ustawy lub niezgodne ze stanem rzeczywistym. Kara grozi im także za niedopełnienie obowiązku przechowywania kopii dokumentów.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – zamów już teraz!

Od 28 kwietnia 2023 roku niemal wszyscy właściciele mieszkań, domów czy budynków lub lokali użyteczności publicznej muszą sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej (o ile nie zrobili tego do tej pory), jeżeli będą chcieli sprzedać lub wynająć nieruchomość. Co więcej, nowelizacja ustawy nakłada obowiązek sporządzenia świadectwa na wszystkich inwestorów, którzy chcą zakończyć budowę i oddać budynek do użytkowania. 

Aby otrzymać certyfikat energetyczny, nie musisz wzywać fachowca na miejsce. Dokument możesz zamówić przez Internet, na swiadectwaonline.pl. Wypełnij formularz, opłać zlecenie, a już w kilka dni certyfikat dotrze do Ciebie w formie elektronicznej i zostanie zgłoszony do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Masz pytanie? Skontaktuj się!
+48 792 555 086 sklep@swiadectwaonline.pl