Masz pytania? Skontaktuj się z nami +48 792 555 086 lub sklep@swiadectwaonline.pl

Kto może wystawiać świadectwa charakterystyki energetycznej?

Kto może wystawić świadectwo energetyczne budynku?

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r. podpisana przez prezydenta 7 października 2022 r. redefiniuje, kto może wystawiać świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Od 28 kwietnia 2023 roku, osobą uprawnioną do wystawiania świadectw energetycznych będzie osoba wpisana do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków (art. 16a ustawy). 

Ustawa określa także szczegółowo, jakimi kwalifikacjami odznaczać musi się audytor. Mowa o tym w art. 17 niniejszej ustawy:

“Do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, może być wpisana, z uwzględnieniem art. 34, wyłącznie osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 3. ukończyła:
  • a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo 
  • b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub 
 4. posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane”.

 

Audytorem, zdolnym do wykonania obliczeń oraz wystawienia ważnego certyfikatu i wpisania go tym samym do rejestru może być więc osoba po studiach związanych budownictwem lub systemem energetycznym lub z uprawnieniami budowlanymi.

Audytor wystawia świadectwo na podstawie metodologii przedstawionej przez Ministra ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 15 ust. 2 metodologia uwzględniać powinna:

 1. “parametry techniczne konstrukcji budynku lub części budynku; 
 2. rodzaje systemów technicznych w budynku lub części budynku; 
 3. metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartej na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku; 
 4. metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartej na faktycznie zużytej ilości energii”. 

 

Sprawdź, co zmieniło się po 28 kwietnia 2023 r. w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.

Kto zleca sporządzenie certyfikatu energetycznego?

Obowiązek sporządzenia certyfikaty charakterystyki energetycznej najczęściej spoczywa na barkach właściciela lub zarządcy budynku. Robi się to przede wszystkim przed sprzedażą lub wynajmem budynku czy lokalu w budynku. Mówi o tym art. 3 ust. 1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. 

„Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku: 

 1. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży; 
 2. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 
 3. wynajmowanego”.

 

Dowiedz się więcej o tym, kto musi wyrobić świadectwo charakterystyki energetycznej.

Od reguły tej istnieją jednak wyjątki. Zasada ta nie dotyczy budynku lub części budynku (art. 3 ust. 4):

 1. “podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
 2. używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej; 
 3. przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego; 
 4. mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; 
 5. wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 ; 
 6. gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 ∙rok)”.

 

Co więcej, zgodnie z nowelizacją ustawy, która wejdzie w życie 28  kwietnia 2023 r., każdy inwestor będzie musiał załączyć świadectwo energetyczne do zgłoszenia zakończenia budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku. 

Do 28 kwietnia 2023 r. obowiązek sporządzania świadectw nałożony był jedynie na budynki wybudowane po 2009 roku. Obecnie obowiązek ten dotyczy wszystkim nieruchomości budynkowych. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez 10 lat, chyba że w międzyczasie została wykonana poważna zmiana budowlano-instalacyjna, która zmieniła zapotrzebowanie budynku na energię. 

Czy wystawcą domu może być właściciel domu?

Nie, właściciel domu nie może wystawić świadectwa energetycznego dla swojego budynku czy jego części, nawet jeżeli posiada do tego uprawnienia. Mówi o tym wyraźnie art. 16 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Przepis ten wyraża, że certyfikat energetyczny dla danego budynku lub części budynku nie może być wystawiony przez jego właściciela, zarządcę czy osobę, której przysługuje w tym budynku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (art. 16 niniejszej ustawy). 

Gdzie uzyskać świadectwa charakterystyki energetycznej?

Aby uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, nie musisz wzywać fachowca na miejsce. Dokument ten można otrzymać w formie elektronicznej. Do wykonania obliczeń osoba uprawniona (audytor) potrzebować będzie jedynie niezbędnych danych dotyczących budynku czy lokalu.

Sprawdź, ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla swojego domu lub budynku użyteczności publicznej uzyskać na swiadectwaonline.pl. Wypełnij formularz, dokonaj opłaty, a w ciągu kilku dni otrzymasz świadectwo w formie elektronicznej oraz wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Masz pytanie? Skontaktuj się!
+48 792 555 086 sklep@swiadectwaonline.pl