Masz pytania? Skontaktuj się z nami +48 792 555 086 lub sklep@swiadectwaonline.pl

Obowiązki najemcy i wynajmującego w kontekście świadectwa energetycznego

obowiązki najemcy

Efektywność energetyczna nieruchomości staje się coraz bardziej istotna. Świadectwo energetyczne jest jednym z kluczowych dokumentów, które pomagają ocenić zużycie energii budynku. W artykule omówimy obowiązki najemcy i wynajmującego zarówno ogólne jak i te związane z  dokumentem świadectwa energetycznego oraz jego wpływ na umowę najmu.

Podstawy prawne związane ze świadectwem energetycznym 

Ustawa z dnia 19 kwietnia 2007 r. o zasadach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Świadectwo energetyczne 2023 – co się zmieni od 28 kwietnia 2023 r.?

Obowiązki wynajmującego mieszkanie

 • Zapewnienie nieruchomości w stanie odpowiednim do korzystania z niej – Wynajmujący musi dostarczyć nieruchomość w takim stanie, który umożliwia jej normalne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
 • Zapewnienie warunków bezpieczeństwa – Wynajmujący musi dbać o bezpieczeństwo lokatorów poprzez utrzymanie nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym oraz regularne przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych itp.
 • Naprawa usterek i awarii – Wynajmujący jest odpowiedzialny za usuwanie awarii oraz naprawę usterek, które nie są wynikiem zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania przez najemcę.
 • Dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej – Zgodnie z polskim prawem, wynajmujący jest zobowiązany do dostarczenia najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w momencie zawarcia umowy najmu. Więcej informacji o konsekwencjach braku dokumentu znajdziesz w artykule: Kary za brak świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Dostarczenie dokumentacji technicznej – Wynajmujący powinien udostępnić najemcy dokumentację techniczną nieruchomości, w tym np. dokumentację budowlaną, instrukcje obsługi instalacji, certyfikaty i atesty.
 • Zachowanie standardów higieny i estetyki – Wynajmujący jest zobowiązany do utrzymania nieruchomości w czystości oraz zachowania estetycznego wyglądu, zwłaszcza w częściach wspólnych budynku.

Warto również zaznaczyć, że obowiązki wynajmującego mogą być rozszerzone lub modyfikowane przez umowę najmu zawartą między wynajmującym a najemcą. Jednak powyższe punkty stanowią podstawowe obowiązki, które wynikają z polskiego prawa dotyczącego najmu nieruchomości.

Obowiązki najemcy mieszkania

 • Opłacanie czynszu – Najemca ma obowiązek terminowego opłacania ustalonego czynszu najmu oraz innych opłat związanych z użytkowaniem nieruchomości, takich jak opłaty za media czy inne usługi dodatkowe.
 • Utrzymanie nieruchomości w należytym stanie – Najemca jest zobowiązany do dbania o nieruchomość i jej wyposażenie zgodnie z zasadami prawidłowego użytkowania. Należy zachować odpowiednią czystość i porządek oraz unikać działań mogących powodować uszkodzenia lub zniszczenia nieruchomości.
 • Zgłaszanie usterek i awarii – Najemca powinien bezzwłocznie informować wynajmującego o wszelkich usterkach i awariach w nieruchomości, które wymagają naprawy. Jest to istotne dla utrzymania odpowiedniego stanu technicznego budynku oraz zapewnienia komfortu mieszkania.
 • Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwacyjnych i naprawczych – W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub naprawczych, najemca ma obowiązek umożliwić dostęp do nieruchomości osobom upoważnionym przez wynajmującego w celu wykonania niezbędnych działań.
 • Zgłaszanie zmian w użytkowaniu nieruchomości – Jeśli najemca zamierza dokonać zmian w sposobie użytkowania nieruchomości, na przykład przeprowadzić remont, instalować nowe urządzenia czy zmieniać układ pomieszczeń, powinien uzyskać uprzednią zgodę wynajmującego oraz poinformować go o planowanych działaniach.
 • Podnoszenie ewentualnych reklamacji – W przypadku zaistnienia problemów związanych z nieruchomością lub relacjami z wynajmującym, najemca ma prawo zgłaszać reklamacje oraz domagać się rozwiązania ewentualnych sporów w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Te obowiązki najemcy są istotne dla zachowania prawidłowych relacji między wynajmującym a najemcą oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w użytkowanej nieruchomości.

Obowiązki najemcy i wynajmującego w pigułce 

Obowiązki najemcy oraz wynajmującego są kluczowe dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania relacji najmu nieruchomości. Najemca powinien terminowo opłacać czynsz, dbać o nieruchomość oraz zgłaszać wszelkie usterki czy zmiany w użytkowaniu. Z kolei wynajmujący ma obowiązek zapewnić należyte warunki mieszkaniowe, przeprowadzać konserwację i naprawy oraz reagować na zgłoszone problemy.

Dbałość o przestrzeganie tych obowiązków przez obie strony gwarantuje komfortowe i bezpieczne warunki najmu. W kontekście świadectw energetycznych warto zapamiętać, ze obowiązek sporządzenia i okazania najemcy tego dokumentu spoczywa na wynajmującym – w przypadku braku przekazania tego dokumenty grozi grzywna lub potencjalne trudności w zawarciu notarialnej umowy najmu. 

 

Potrzebne Ci świadectwo energetyczne? Zgłoś się do nas!

Oferujemy kompleksowe usługi sporządzania świadectw energetycznych dla różnego rodzaju nieruchomości w Krakowie, w tym dla:

Jeśli nie znajdziesz usługi odpowiadającej Twoim potrzebom, zapraszamy do kontaktu dla indywidualnej wyceny.

Masz pytanie? Skontaktuj się!
+48 792 555 086 sklep@swiadectwaonline.pl