Masz pytania? Skontaktuj się z nami +48 792 555 086 lub sklep@swiadectwaonline.pl

Świadectwo energetyczne dla lokalu użytkowego i budynków administracji państwowej 

Czym jest lokal użytkowy?

Zanim przejdziemy o omawiania kwestii charakterystyki energetycznej lokalu użytkowego, warto określić, czym lokal taki w rzeczywistości jest i jakie spełnia funkcje. 

Definicję lokalu użytkowego buduje się w oparciu o przepisy ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. z 2021 poz. 1044). Uznaje się, że lokal użytkowy to pomieszczenie przeznaczone do celów innych niż mieszkalne. Lokal taki to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub izb przeznaczonych na pobyt stały ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne (art. 2 ust. 2 ustawy). 

Mówiąc wprost, za lokal użytkowy najczęściej rozumie się nieruchomość, w której prowadzona jest np. działalność gospodarcza. Są to więc:

  • biura, 
  • gabinety lekarskie, 
  • salony kosmetyczne oraz fryzjerskie, 
  • sklepy, 
  • hale i magazyny, 
  • a nawet – garaże!

Świadectwo energetyczne dla lokalu użytkowego – przepisy prawne

Jeżeli chodzi o świadectwo energetyczne dla lokalu użytkowego, ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2022, poz. 2206) nie przewiduje specjalnej procedury ich sporządzania. Uznaje się więc, że obowiązują tu zasady ogólne. 

Zobacz, kto powinien wyrobić świadectwo energetyczne. 

Ustawa w art. 2 pkt 2 określa, że w skład pojęcia część budynku, który ustawodawca często się posługuje, wchodzi również „lokal użytkowy w budynku”. W związku z tym, do lokali użytkowych stosuje się art. 3 ust. 1 ustawy, który określa kto i w jakich okolicznościach powinien sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej. Tak więc:

“Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku: 

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży; 

2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 

3) wynajmowanego”.

Warto tu zaznaczyć, że obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego nie dotyczy budynku (art. 3 ust 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków):

“1) podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

2) używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej; 

3) przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;

4) mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; 

5) wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2; 

6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 ∙rok)”.

Dowiedz się, jakie zmiany w zakresie sporządzania świadectw energetycznych wprowadziła nowelizacja ustawy po 28 kwietnia 2023

W przypadku lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w obliczaniu klasy energetycznej budynków bierze się także pod uwagę energię pochłanianą na stałe oświetlenie budynku

Certyfikat energetyczny musi zostać sporządzony również dla nowego lokalu użytkowego. Powinno zostać ono dołączone do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 

Świadectwo energetyczne dla budynków administracji publicznej

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków przewiduje, że świadectwo energetyczne powinno zostać zapewnione przez właściciela lub zarządcę budynku, w którym znajdują się organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratura lub organy administracji publicznej, w którym dokonywana jest obsługa interesantów, a jego powierzchnia przekracza 250 m2.

Obowiązek umieszczenia świadectwa energetycznego w widocznym miejscu w lokalu użytkowym 

W przypadku lokali użytkowych, w których świadczone są usługi dla ludności, świadectwo energetyczne powinno być wystawione w widocznym miejscu, o ile powierzchnia użytkowa budynku przekracza 500 m2. 

Właściciel lub zarządca budynku powinien umieścić w widocznym miejscu kopię papierowej wersji świadectwa charakterystyki energetycznej lub wydrukowany dokument sporządzony w wersji elektronicznej, z wyłączeniem zaleceń. 

Obowiązek ten ujęty został w art. 12 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. 

Sprawdź, jak sporządzić świadectwo energetyczne dla starych budynków.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne lokalu użytkowego?

Świadectwo energetyczne budynku czy lokalu użytkowego możesz zamówić bez wychodzenia z domu. Nie musisz zamawiać audytora, który przyjedzie na miejsce dokonać oględzin. Wystarczy tylko, że w formularzu online podasz niezbędne dane do dokonania obliczeń klasy energetycznej budynku oraz prześlesz niezbędne dokumenty. 

Zobacz, jakie informacje przygotować do zamówienia świadectwa online

Masz pytanie? Skontaktuj się!
+48 792 555 086 sklep@swiadectwaonline.pl